Visitation

Vores dør er normalt åben for potentielle beboere, deres pårørende, sagsbehandlere mv. for et uforpligtende besøg for at se og høre om stedet, blot man ringer og aftaler et tidspunkt. Ved henvendelser fortæller vi gerne om stedet, og henviser til vores hjemmeside www.satellitt.dk.

Når en konkret henvendelse har fundet sted, inviteres borgeren på besøg. Normalt deltager sagsbehandleren fra visiterende kommune, evt. sagsbehandler og/eller kontaktperson fra andre instanser, såsom borgerens aktuelle tilbud, behandlings- eller distriktspsykiatri. Hvis der ikke allerede foreligger skriftlig information om borgeren i form af f.eks. en handleplan, status, speciallægeerklæring og/eller psykologtest, anmoder vi om, at dette bliver fremsendt forud for mødet. Visitationsprocessen kan være forskellig fra kommune til kommune, og vi tilpasser os så vidt muligt.
Pårørende er, hvis borgeren ønsker det, velkomne til møder der afholdes i forbindelse med visitation og ind-og udflytning, ligesom de opfordres til at henvende sig med spørgsmål om botilbuddet generelt.

Husets beboere bliver normalt inddraget i besøget. De kan invitere på kaffe, og fortælle om hverdagslivet og aktiviteter på stedet. Det sker, at en beboer viser sit værelse frem. Ledelsen og mindst en medarbejder taler med borgeren, sagsbehandler samt øvrige fremmødte. Ved samtalen lægger vi især vægt på borgerens motivation og begrundelse for et ophold. Vi tilstræber i et vist omfang at afdække borgerens kompetencer og støttebehov. Borgeren har her mulighed for at stille uddybende spørgsmål.

I forbindelse med besøget udleverer vi normalt en beboerkontrakt samt folderen “kære nye medbeboer”, der præciserer og synliggør, hvad beboerne kan forvente af hinanden i det sociale fællesskab. Vi opfordrer borgeren til at læse dokumenterne godt igennem, gerne med sagsbehandler eller familien. Vi aftaler en seneste dato for tilbagemelding fra begge sider. Borgeren opfordres til at ringe, hvis der er spørgsmål. Der kan være behov for endnu et besøg.

Vi vurderer om borgeren kan passe ind i beboergruppen. Vi tager udgangspunkt i forskellighederne i den samlede beboergruppe og arbejder med den værdi, at nogen er gode til noget og andre til noget andet. Husets beboere får mulighed for at fremkomme med tilkendegivelser ligesom de aktuelle personaleressourcer indgår i overvejelserne.
Ved et personale- eller morgenmøde drøfter ledelse og medarbejdere mulighederne for en visitation. Det vurderes og aftales hvem, der kan være den nye beboeres kontaktperson.

Når alle parter er enige om en visitation, aftales en visitationsdato samt et indslusningsforløb, måske fulgt op af et nyt besøg. I forløbet bliver der endvidere lavet aftaler med den visiterende kommune vedrørende kommunekontrakt og betaling. Hvis der er behov for særlige foranstaltninger, kan dette aftales med den visiterende kommune.

Opholdspris
D. 1-1 2024 er døgnprisen kr. 2.246,00 og taksten pr. måned kr. 68.305,00.

Egenbetaling
Egenbetalingen fastsættes og opkræves af handlekommunen.

Opsigelse
Der er 1-3 måneders opsigelse jf. kontrakt. Fraflyttes pladsen inden udgangen af opsigelsesperioden og pladsen bliver besat til anden side, ligeledes inden udgangen af opsigelsesfristen, bortfalder betalingsforpligtigelsen for den resterende periode.